لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G03B

تاریخ اظهارنامه: 1394/05/28
تاریخ ثبت: 1394/06/30
مخترع/مخترعان: سياوش ظفراسمعيلي بنا
تاریخ اظهارنامه: 1393/10/03
مالک/مالکان: آقاي علي صادقي
تاریخ ثبت: 1394/07/08
مخترع/مخترعان: علي صادقي
تاریخ اظهارنامه: 1394/04/31
مالک/مالکان: آقاي داود بوند
تاریخ ثبت: 1394/08/30
مخترع/مخترعان: داود بوند