لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G03B

تاریخ اظهارنامه: 1394/03/13
تاریخ ثبت: 1394/09/18
مخترع/مخترعان: عليرضا دانشفر
تاریخ اظهارنامه: 1394/04/17
مالک/مالکان: ايران اميري
تاریخ ثبت: 1394/11/04
مخترع/مخترعان: ايران اميري