لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G03B

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/04
تاریخ ثبت: 1395/03/17
مخترع/مخترعان: سيدمحمدباقر حسيني
تاریخ اظهارنامه: 1394/06/08
تاریخ ثبت: 1395/03/31
تاریخ اظهارنامه: 1394/09/22
مالک/مالکان: آقاي رضا بيگدلي
تاریخ ثبت: 1394/09/22
مخترع/مخترعان: رضا بيگدلي
تاریخ اظهارنامه: 1394/06/24
تاریخ ثبت: 1395/05/06
مخترع/مخترعان: محمدرضا محمدی