لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G03B

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/06
مالک/مالکان: آقاي عباس باسره
تاریخ ثبت: 1394/09/06
مخترع/مخترعان: عباس باسره