لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G03B

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/08
تاریخ ثبت: 1397/03/23
مخترع/مخترعان: اسحاق سلطاني وشاره