لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G03B

تاریخ اظهارنامه: 1394/04/19
مالک/مالکان: سيدرضا حسيني
تاریخ ثبت: 1395/10/04
مخترع/مخترعان: سيدرضا حسيني
تاریخ اظهارنامه: 1398/11/01
مالک/مالکان: حسين سعيدي
تاریخ ثبت: 1400/06/23
مخترع/مخترعان: حسين سعيدي