نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G04F 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/25
مالک/مالکان: آقاي مجيد زكوي
تاریخ ثبت: 1398/08/20
مخترع/مخترعان: مجيد زكوي