لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G04G

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/26
تاریخ ثبت: 1397/09/14
مخترع/مخترعان: محمدرضا غضنفري
تاریخ اظهارنامه: 1397/06/15
مالک/مالکان: فرحناز شيرمحمدي
تاریخ ثبت: 1397/12/01
مخترع/مخترعان: فرحناز شيرمحمدي
تاریخ اظهارنامه: 1398/11/22
تاریخ ثبت: 1399/07/08
مخترع/مخترعان: فرزاد روشندلي
تاریخ اظهارنامه: 1399/12/25
مالک/مالکان: سروه گرجي پور
تاریخ ثبت: 1400/03/12
مخترع/مخترعان: سروه گرجي پور