نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G06

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/04
مالک/مالکان: آقاي فرهاد حسينلو
تاریخ ثبت: 1398/01/31
مخترع/مخترعان: فرهاد حسينلو