نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G06Q 20/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/08/20
تاریخ ثبت: 1398/12/24
مخترع/مخترعان: آزاده مهدي نژاد