نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G08B

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/30
مالک/مالکان: آقاي مسعود ظهيري
تاریخ ثبت: 1398/06/16
مخترع/مخترعان: مسعود ظهيري
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/19
مالک/مالکان: آقاي فرهاد بهرامي
تاریخ ثبت: 1398/07/20
مخترع/مخترعان: فرهاد بهرامي