نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G08B 13/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/12/25
مالک/مالکان: آقاي هادي بيدختي
تاریخ ثبت: 1398/10/23
مخترع/مخترعان: هادي بيدختي
تاریخ اظهارنامه: 1395/05/26
مالک/مالکان: آقاي جعفر اميري
تاریخ ثبت: 1396/01/27
تاریخ اظهارنامه: 1395/07/04
مالک/مالکان: آقاي ميثم رادمنش
تاریخ ثبت: 1396/02/17
مخترع/مخترعان: ميثم رادمنش