لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G08B 23/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/10/07
مالک/مالکان: آقاي حميد پورآصف
تاریخ ثبت: 1399/07/20
مخترع/مخترعان: حميد پورآصف