نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G09B

تاریخ اظهارنامه: 1397/01/07
تاریخ ثبت: 1397/01/07
تاریخ اظهارنامه: 1398/03/12
مالک/مالکان: آقاي سعيد سليمي
تاریخ ثبت: 1398/06/17
مخترع/مخترعان: سعيد سليمي
تاریخ اظهارنامه: 1398/03/08
تاریخ ثبت: 1398/06/23
مخترع/مخترعان: احمد شريفيان