نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G11C

تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/07/22
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/05/24
مخترع/مخترعان: بهروز سپهري