لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H01B

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/26
تاریخ ثبت: 1398/04/12
تاریخ اظهارنامه: 1394/02/29
تاریخ ثبت: 1395/02/04
مخترع/مخترعان: غلامرضا حيدري شريفي
تاریخ اظهارنامه: 1394/06/12
تاریخ ثبت: 1395/02/25
مخترع/مخترعان: سجاد وفائي نژاد