لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H01C

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/14
تاریخ ثبت: 1398/05/19
مخترع/مخترعان: ميرزاعلي قنبري
تاریخ اظهارنامه: 1398/03/12
مالک/مالکان: آقاي سعيد سليمي
تاریخ ثبت: 1398/06/17
مخترع/مخترعان: سعيد سليمي
تاریخ اظهارنامه: 1393/06/30
مالک/مالکان: آقاي محسن قرباني
تاریخ ثبت: 1394/06/07
مخترع/مخترعان: محسن قرباني
تاریخ اظهارنامه: 1394/09/25
تاریخ ثبت: 1395/06/27
مخترع/مخترعان: سياوش ظفراسمعيلي بنا
تاریخ اظهارنامه: 1398/10/24
مالک/مالکان: آقاي عارف صباغان
تاریخ ثبت: 1399/05/28
مخترع/مخترعان: عارف صباغان