لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H01H

تاریخ اظهارنامه: 1390/10/25
مالک/مالکان:
تاریخ اظهارنامه: 1390/12/07
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/08/29
مخترع/مخترعان: سيدسعيد محسني آراسته
تاریخ اظهارنامه: 1393/08/03
تاریخ ثبت: 1393/12/27
مخترع/مخترعان: مرتضي شعباني سرخني