لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H01L 31/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/16
مالک/مالکان: بهاره بروجرديان
تاریخ ثبت: 1396/02/30
مخترع/مخترعان: بهاره بروجرديان