نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H01L 31/0445