لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H01R 4/66

تاریخ اظهارنامه: 1399/07/02
مالک/مالکان: محمدقاسم جعفری
تاریخ ثبت: 1400/11/03
مخترع/مخترعان: محمدقاسم جعفری
تاریخ اظهارنامه: 1401/03/29
مالک/مالکان: رسول پارسامهر
تاریخ ثبت: 1401/07/17
مخترع/مخترعان: رسول پارسامهر