لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H02

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/21
مالک/مالکان: آقاي جعفر اميري
تاریخ ثبت: 1398/01/24
مخترع/مخترعان: جعفر اميري
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/04
مالک/مالکان: آقاي احسان پرندين
تاریخ ثبت: 1398/01/28
مخترع/مخترعان: احسان پرندين