لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H02B

تاریخ اظهارنامه: 1393/05/27
مالک/مالکان: آقاي رضا جهاني
تاریخ ثبت: 1393/11/27
مخترع/مخترعان: رضا جهاني
تاریخ اظهارنامه: 1393/07/28
مالک/مالکان: جهانگير بهمني
تاریخ ثبت: 1393/07/28
مخترع/مخترعان: جهانگير بهمني