لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H02J

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/04
مالک/مالکان: آقاي احسان پرندين
تاریخ ثبت: 1398/01/28
مخترع/مخترعان: احسان پرندين
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/09
تاریخ ثبت: 1398/06/23
تاریخ اظهارنامه: 1397/12/27
تاریخ ثبت: 1398/07/06
مخترع/مخترعان: محمد رييسي نژاد