لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H03

تاریخ اظهارنامه: 1390/12/22
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/08/27
تاریخ اظهارنامه: 1392/09/08
مالک/مالکان: سعيد محمدي اصل
تاریخ ثبت: 1392/09/08
مخترع/مخترعان: سعيد محمدي اصل
تاریخ اظهارنامه: 1392/05/29
مالک/مالکان: آقاي محمد اسكندري
تاریخ ثبت: 1392/11/08
مخترع/مخترعان: محمد اسكندري