نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/26
مالک/مالکان: آقاي خيراله عظيمي
تاریخ ثبت: 1394/07/05
مخترع/مخترعان: رضا يكه دهقان
تاریخ اظهارنامه: 1394/02/13
مالک/مالکان: آقاي علي احمدي
تاریخ ثبت: 1394/07/08
مخترع/مخترعان: علي احمدي