لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/01
تاریخ ثبت: 1398/07/02
مخترع/مخترعان: حسين خليل نسل
تاریخ اظهارنامه: 1398/06/10
تاریخ ثبت: 1398/07/13
مخترع/مخترعان: محمدحسين رحيمي يگانه