نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/27
تاریخ ثبت: 1398/11/08
مخترع/مخترعان: محمد فرزاديان