نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1399/12/27
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/05/23
تاریخ اظهارنامه: 1394/06/29
مالک/مالکان:
تاریخ اظهارنامه: 1386/12/26
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1387/02/18
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1387/01/31
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1387/02/21
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/07/01
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/07/22
مخترع/مخترعان: