نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/07/22
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/07/30
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/07/30
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/07/30
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/08/07
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/08/19
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/08/20
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/08/25
مخترع/مخترعان: