لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1393/05/21
مالک/مالکان: جمشيد محمودي
تاریخ ثبت: 1393/10/07
مخترع/مخترعان: جمشيد محمودي