نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/04
تاریخ ثبت: 1398/12/06
مخترع/مخترعان: رضا ميكائيل زاده
تاریخ اظهارنامه: 1390/11/15
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/09/20
مخترع/مخترعان: سعيد عليشاهي
تاریخ اظهارنامه: 1392/05/29
مالک/مالکان: آقاي محمد اسكندري
تاریخ ثبت: 1392/11/08
مخترع/مخترعان: محمد اسكندري
تاریخ اظهارنامه: 1392/07/17
مالک/مالکان: آقاي علي زالي پور
تاریخ ثبت: 1392/11/23
مخترع/مخترعان: علي زالي پور