لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1393/05/01
مالک/مالکان: ابراهيم هاشمي
تاریخ ثبت: 1393/11/04
مخترع/مخترعان: ابراهيم هاشمي
تاریخ اظهارنامه: 1393/08/08
مالک/مالکان: اكبر براتي
تاریخ ثبت: 1393/11/04
مخترع/مخترعان: اكبر براتي
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/24
مالک/مالکان: مجتبي خدادادي
تاریخ ثبت: 1393/11/05
مخترع/مخترعان: مجتبي خدادادي
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/23
مالک/مالکان: محسن نساجي جهرمي
تاریخ ثبت: 1393/11/06
مخترع/مخترعان: محسن نساجي جهرمي
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/13
مالک/مالکان: مصطفي منصوري زاده
تاریخ ثبت: 1393/11/08
مخترع/مخترعان: مصطفي منصوري زاده
تاریخ اظهارنامه: 1393/05/13
مالک/مالکان: مرضيه سليماني
تاریخ ثبت: 1393/11/14
مخترع/مخترعان: مرضيه سليماني
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/19
مالک/مالکان: حسين نژادغلامعلي
تاریخ ثبت: 1393/11/14
مخترع/مخترعان: حسين نژادغلامعلي