لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/26
مالک/مالکان: اميرحسام الفتي
تاریخ ثبت: 1393/11/18
مخترع/مخترعان: اميرحسام الفتي
تاریخ اظهارنامه: 1390/12/20
مالک/مالکان: سيروس كاظمي بوكي
تاریخ ثبت: 1391/05/31
مخترع/مخترعان: سيروس كاظمي بوكي
تاریخ اظهارنامه: 1390/12/20
مالک/مالکان: علي اديب نژاد
تاریخ ثبت: 1391/06/20
مخترع/مخترعان: علي اديب نژاد
تاریخ اظهارنامه: 1386/01/28
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1386/02/26
مخترع/مخترعان: محمود تبريزچي
تاریخ اظهارنامه: 1392/01/23
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1392/07/20