لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1395/04/28
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1395/10/29
مخترع/مخترعان: مجيد تفضلي
تاریخ اظهارنامه: 1392/12/26
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/06/26
مخترع/مخترعان: محمد سربازديشكدوكي
تاریخ اظهارنامه: 1392/02/18
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1392/08/17
مخترع/مخترعان: احمد شركتي
تاریخ اظهارنامه: 1392/11/29
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/05/27
مخترع/مخترعان: محمدعلي مرادي