لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1392/12/07
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/06/04
مخترع/مخترعان: سعيد اصلان آبادي
تاریخ اظهارنامه: 1391/03/22
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/09/21
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/07
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/09/07
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/06
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/09/06
مخترع/مخترعان: سيدرضا سيف
تاریخ اظهارنامه: 1392/03/02
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1392/09/02
مخترع/مخترعان: محمدعلي تركماني
تاریخ اظهارنامه: 1391/09/01
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1392/02/31