لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1392/05/14
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1392/11/16
مخترع/مخترعان: سروش رستگار
تاریخ اظهارنامه: 1393/10/22
تاریخ ثبت: 1394/04/21
مخترع/مخترعان: احمد محمودي رناني
تاریخ اظهارنامه: 1395/01/26
مالک/مالکان: حميدرضا صادقي
تاریخ ثبت: 1395/07/23
مخترع/مخترعان: حميدرضا صادقي
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/09
مالک/مالکان: مسعود درويشيان
تاریخ ثبت: 1393/09/09
مخترع/مخترعان: مسعود درويشيان