لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1392/10/19
مالک/مالکان: عبدالخالد شمشيري
تاریخ ثبت: 1393/04/18
مخترع/مخترعان: عبدالخالد شمشيري
تاریخ اظهارنامه: 1392/01/13
تاریخ ثبت: 1392/07/10
تاریخ اظهارنامه: 1392/12/03
مالک/مالکان: حسان زيار
تاریخ ثبت: 1393/05/31
مخترع/مخترعان: حسان زيار
تاریخ اظهارنامه: 1392/10/16
مالک/مالکان: باقر احمدي
تاریخ ثبت: 1393/04/15
مخترع/مخترعان: باقر احمدي