لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1392/10/11
مالک/مالکان: ميلاد جاني
تاریخ ثبت: 1393/04/10
مخترع/مخترعان: ميلاد جاني
تاریخ اظهارنامه: 1394/10/18
مالک/مالکان: علي جمال
تاریخ ثبت: 1395/04/18
مخترع/مخترعان: علي جمال
تاریخ اظهارنامه: 1390/11/15
تاریخ ثبت: 1391/05/14