لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1400/05/31
تاریخ ثبت: 1400/10/15
مخترع/مخترعان: سروه گرجي پور
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/21
مالک/مالکان: آقاي عليرضا نيازي
تاریخ ثبت: 1400/10/19
مخترع/مخترعان: عليرضا نيازي