نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1392/07/14
تاریخ ثبت: 1392/11/29
مخترع/مخترعان: جعفر شباني سفلي
تاریخ اظهارنامه: 1391/10/13
مالک/مالکان: بابك كلانتري
تاریخ ثبت: 1391/10/13
مخترع/مخترعان: بابك كلانتري
تاریخ اظهارنامه: 1392/08/10
مالک/مالکان: عبدالرحيم عراقي
تاریخ ثبت: 1392/08/10
مخترع/مخترعان: عبدالرحيم عراقي
تاریخ اظهارنامه: 1392/08/07
تاریخ ثبت: 1393/11/20
مخترع/مخترعان: محمدكاظم قنبري
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/26
تاریخ ثبت: 1393/12/09
مخترع/مخترعان: ناصر عشقي جلودار