نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/19
تاریخ ثبت: 1393/12/18
مخترع/مخترعان: سيدكاظم حسيني مقدم
تاریخ اظهارنامه: 1393/10/24
تاریخ ثبت: 1393/12/20