نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1393/05/08
مالک/مالکان: آقاي فرشاد رحيمي
تاریخ ثبت: 1394/04/21
مخترع/مخترعان: فرشاد رحيمي