لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04B

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/10
تاریخ ثبت: 1398/07/13
مخترع/مخترعان: محمدحسين رحيمي يگانه
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/19
تاریخ ثبت: 1393/12/18
مخترع/مخترعان: سيدكاظم حسيني مقدم