لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04N 21/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/04
تاریخ ثبت: 1398/12/06
مخترع/مخترعان: رضا ميكائيل زاده