نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H05

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/09
تاریخ ثبت: 1397/02/09
مخترع/مخترعان: حسام اديب
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/15
مالک/مالکان: آقاي محسن ايزدي
تاریخ ثبت: 1398/04/03