لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H05H 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/03/16
مالک/مالکان: آقاي شهروز ساويز
تاریخ ثبت: 1396/12/12
مخترع/مخترعان: شهروز ساويز
تاریخ اظهارنامه: 1396/05/11
مالک/مالکان: آقاي علي مسعودي
تاریخ ثبت: 1397/01/27
مخترع/مخترعان: علي مسعودي