لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی a

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/22
تاریخ ثبت: 1395/09/22
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1395/09/10
تاریخ ثبت: 1398/01/17
مخترع/مخترعان: سينا ولي زاده
تاریخ اظهارنامه: 1393/11/01
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: حسين بادوام كيكانلو
تاریخ اظهارنامه: 1397/08/20
تاریخ ثبت: 1398/01/18
تاریخ اظهارنامه: 1397/04/16
مالک/مالکان: مهدي نصيري
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: مهدي نصيري
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/12
مالک/مالکان: فاطمه مشكيني
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: فاطمه مشكيني