لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/03
مالک/مالکان: آقاي مهرداد صيدي
تاریخ ثبت: 1398/01/10
مخترع/مخترعان: مهرداد صيدي
تاریخ اظهارنامه: 1395/09/10
تاریخ ثبت: 1398/01/17
مخترع/مخترعان: سينا ولي زاده