لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1396/06/07
مالک/مالکان: زهرا قيابكلو
تاریخ ثبت: 1398/02/14
مخترع/مخترعان: زهرا قيابكلو